Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Alak sûresinin Türkçe okunuşu

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye İkra' sûresi de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.
1.Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka).
2.Halakal insâne min alak(alakın).
3.Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
4.Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
5.Allemel insâne mâ lem ya’lem.
6.Kellâ innel insâne le yatgâ.
7.En raâhustagnâ.
8.İnne ilâ rabbiker ruc’â.
9.E raeytellezî yenhâ.
10.Abden izâ sallâ.
11.E raeyte in kâne alâl hudâ.
12.Ev emera bit takvâ.
13.E raeyte in kezzebe ve tevellâ.
14.E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
15.Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeti.
16.Nâsiyetin kâzibetin hâtıetin.
17.Felyed’u nâdiyehu.
18.Se ned’uz zebâniyete.
19.Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)
< 95. Tîn Sûresi - 97. Kadir Sûresi >