Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tîn sûresinin Türkçe okunuşu

Tîn, dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiºtir, 8 (sekiz) âyettir.
1.Vet tîni vez zeytuni.
2.Ve tûri sînîn(sînîne).
3.Ve hâzâl beledil emîn(emîni).
4.Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
5.Summe radednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
6.İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
7.Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
8.E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
< 94. İnşirâh Sûresi - 96. Alak Sûresi >