Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Duhâ sûresinin Türkçe okunuşu

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.
1.Ved duhâ.
2.Vel leyli izâ secâ.
3.Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
4.Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.
5.Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
6.E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
7.Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
8.Ve vecedeke âilen fe agnâ.
9.Fe emmâl yetîme fe lâ takher.
10.Ve emmâs sâile fe lâ tenher.
11.Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
< 92. Leyl Sûresi - 94. İnşirâh Sûresi >