Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Beled sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve şehir anlamına gelen beled kelimesinden almaktadır. Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.
1.Lâ uksimu bi hâzâl beled(beledi).
2.Ve ente hıllun bi hâzâl beled(beledi).
3.Ve vâlidin ve mâ veled(velede).
4.Lekad halaknâl insâne fî kebedin.
5.E yahsebu en len yakdira aleyhi ehadun.
6.Yekûlu ehlektu mâlen lubedâ(lubeden).
7.E yahsebu en lem yerahû ehadun.
8.E lem nec’al lehu ayneyn(ayneyni).
9.Ve lisânen ve şefeteyn(şefeteyni).
10.Ve hedeynâhun necdeyn(necdeyni).
11.Fe lâktehamel akabete.
12.Ve mâ edrâke mâl akabetu.
13.Fekku rakabetin.
14.Ev ıt’âmun fî yevmin zî mesgabetin.
15.Yetîmen zâ mekrabetin.
16.Ev miskînen zâ metrabetin.
17.Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameti.
18.Ulâike ashâbul meymeneti.
19.Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeti.
20.Aleyhim nârun mu’sadetun.
< 89. Fecr Sûresi - 91. Şems Sûresi >