Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Târik sûresinin Türkçe okunuşu

Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen târık kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede geçen târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir.
1.Ves semâi vet târık(târıkı).
2.Ve mâ edrâke mât târık(târıku).
3.En necmus sâkıb(sâkıbu).
4.İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).
5.Felyanzuril insânu mimme hulıka.
6.Hulika min mâin dâfikın.
7.Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).
8.İnnehu alâ rac’ıhî le kâdir(kâdirun).
9.Yevme tubles serâir(serâiru).
10.Fe mâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).
11.Ves semâi zâtir rac’ı.
12.Vel ardı zâtis sad’ı.
13.İnnehu le kavlun faslun.
14.Ve mâ huve bil hezli.
15.İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).
16.Ve ekîdu keydâ(keyden).
17.Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).
< 85. Burûc Sûresi - 87. A'lâ Sûresi >