Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Burûc sûresinin Türkçe okunuşu

Şems sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Bürûc, burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir: Yahudi Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, Hendek içinde yakılmış bir ateşe atarak yakarlar ve yanmakta olan insanları seyrederler. Bu şekilde işkence ile yakılıp öldürülen kimseler inançları uğrunda ölmüşlerdir.
1.Ves semâi zâtil burûc(burûci).
2.Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).
3.Ve şâhidin ve meşhûdin.
4.Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).
5.Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).
6.İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).
7.Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun).
8.Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).
9.Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun).
10.İnnellezîne fetenûl mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).
11.İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihâl enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).
12.İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).
13.İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).
14.Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).
15.Zul arşil mecîd(mecîdu).
16.Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu).
17.Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).
18.Fir’avne ve semûd(semûde).
19.Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).
20.Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).
21.Bel huve kur’ânun mecîdun.
22.Fî levhın mahfûz(mahfûzın).
< 84. İnşikak Sûresi - 86. Târik Sûresi >