Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Tekvîr sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikî taklit edilemez bir âhenk vardır.
1.İzâş şemsu kuvvirat.
2.Ve izân nucûmunkederat.
3.Ve izâl cibâlu suyyirat.
4.Ve izâl ışâru uttılet.
5.Ve izâl vuhûşu huşirat.
6.Ve izâl bihâru succirat.
7.Ve izân nufûsu zuvvicet.
8.Ve izâl mev’ûdetu suilet.
9.Bi eyyi zenbin kutilet.
10.Ve izâs suhufu nuşirat.
11.Ve izâs semâu kuşitat.
12.Ve izâl cahîmu su’ırat.
13.Ve izâl cennetu uzlifet.
14.Alimet nefsun mâ ahdarat.
15.Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).
16.El cevâril kunnes(kunnesi).
17.Vel leyli izâ as’as(as’ase).
18.Ves subhı izâ teneffes(teneffese).
19.İnnehu le kavlu resûlin kerimin.
20.Zî kuvvetin inde zîl arşi mekîn(mekînin).
21.Mutâın semme emîn(emînin).
22.Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).
23.Ve lekad raâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).
24.Ve mâ huve alâl gaybi bi danîn(danînin).
25.Ve mâ huve bi kavli şeytânin racîm( racîmin).
26.Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).
27.İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
28.Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).
29.Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).
< 80. Abese Sûresi - 82. İnfitâr Sûresi >