Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

İnsân sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de veya Medine'de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 (otuzbir) âyettir. Adını ilk âyetinde geçen el-insân kelimesinden almıştır. Hel etâke, ed-Dehr, el-Ebrâr ve el-Emşâc isimleri ile de anılır.
1.Hel etâ alâl insâni hînun mined dehri lem yekun şey’en mezkûrâ(mezkûran).
2.İnnâ halaknâl insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fe cealnâhu semîan basîrâ(basîran).
3.İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûran.
4.İnnâ a’tednâ lil kâfirîne selâsile ve ağlâlen ve seîrâ(seîran).
5.İnnel ebrâra yeşrabûne min ke’sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ(kâfûran).
6.Aynen yeşrabu bihâ ibâdullâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ(tefcîran).
7.Yûfûne bin nezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustetîrâ(mustetîran).
8.Ve yut’imûnet taâme alâ hubbihî miskînen ve yetîmen ve esîrâ(esîran).
9.İnnemâ nut’imukum li vechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şukûrâ(şukûran).
10.İnnâ nehâfu min rabbinâ yevmen abûsen kamtarîrâ(kamtarîran).
11.Fe vekâhumullâhu şerra zâlikel yevmi ve lakkâhum nadraten ve surûrâ(surûran).
12.Ve cezâhum bimâ saberû cenneten ve harîrâ(harîran).
13.Muttekiîne fîhâ alâl erâiki, lâ yeravne fîhâ şemsen ve lâ zemherîrâ(zemherîran).
14.Ve dâniyeten aleyhim zılâluhâ ve zullilet kutûfuhâ tezlîlâ(tezlîlen).
15.Ve yutâfu aleyhim bi âniyetin min fıddatin ve ekvâbin kânet kavârîrâ.
16.Kavârîra min fıddatin kadderûhâ takdîrâ(takdîran).
17.Ve yuskavne fîhâ ke’sen kâne mizâcuhâ zencebîlâ(zencebîlen).
18.Aynen fîhâ tusemmâ selsebîlâ(selsebîlen).
19.Ve yetûfu aleyhim vildânun muhalledûn(muhalledûne), izâ raeytehum hasibtehum lu’luen mensûrâ(mensûran).
20.Ve izâ raeyte semme raeyte naîmen ve mulken kebîrâ(kebîran).
21.Âliyehum siyâbu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullû esâvira min fıddatin, ve sekâhum rabbuhum şarâben tahûrâ(tahûran).
22.İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa’yukum meşkûrâ( meşkûran).
23.İnnâ nahnu nezzelnâ aleykel kur’âne tenzîlâ(tenzîlen).
24.Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tutı’ minhum âsimen ev kefûrâ(kefûran).
25.Vezkurisme rabbike bukraten ve asîlâ(asîlen).
26.Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavîlâ(tavîlen).
27.İnne hâulâi yuhıbbûnel âcilete ve yezerûne verâehum yevmen sekîlâ(sekîlen).
28.Nahnu halaknâhum ve şedednâ esrahum, ve izâ şi’nâ beddelnâ emsâlehum tebdîlâ(tebdîlen).
29.İnne hâzihî tezkiratun, fe men şâettehaze ilâ rabbihî sebîlâ(sebîlen).
30.Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâh(yeşâallâhu), innallâhe kâne alîmen hakîmâ(hakîmen).
31.Yudhilu men yeşâu fî rahmetihî, vez zâlimîne eadde lehum azâben elîmâ(elîmen).
< 75. Kiyâme Sûresi - 77. Murselât Sûresi >