Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Muddessir sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de nâzil olmuştur; 56 (ellialtı) âyettir. Sûre, adını ilk âyetindeki el-müddessir kelimesinden almıştır. Müddessir, örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hz. Peygamber'e hitap eden ilk âyet, Müzzemmil sûresinden önce nâzil olmuştur.
1.Yâ eyyuhâl muddessir(muddessiru).
2.Kum fe enzir.
3.Ve rabbeke fe kebbir.
4.Ve siyâbeke fe tahhir.
5.Ver rucze fehcur.
6.Ve lâ temnun testeksir(testeksiru).
7.Ve li rabbike fasbir.
8.Fe izâ nukıra fîn nâkûri.
9.Fe zâlike yevme izin yevmun asîrun.
10.Alâl kâfirîne gayru yesîr(yesîrin).
11.Zernî ve men halaktu vahîdâ(vahîden).
12.Ve cealtu lehu mâlen memdûdâ(memdûden).
13.Ve benîne şuhûdâ(şuhûden).
14.Ve mehhedtu lehu temhîdâ(temhîden).
15.Summe yatmau en ezîd(ezîde).
16.Kellâ, innehu kâne li âyâtinâ anîdâ(anîden).
17.Se urhikuhu saûdâ(saûden).
18.İnnehu fekkera ve kadder( kaddera).
19.Fe kutile keyfe kadder( kaddera).
20.Summe kutile keyfe kadder(kaddera).
21.Summe nazar(nazara).
22.Summe abese ve beser(besere).
23.Summe edbera vestekber(vestekbera).
24.Fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu’ser(yu’seru).
25.İn hâzâ illâ kavlul beşer(beşeri).
26.Se uslîhi sekar(sekare).
27.Ve mâ edrâke mâ sekar(sekaru).
28.Lâ tubkî ve lâ tezer(tezeru).
29.Levvâhatun lil beşer(beşeri).
30.Aleyhâ tis'ate aşar(aşara).
31.Ve mâ cealnâ ashâben nâri illâ melâiketen ve mâ cealnâ ıddetehum illâ fitneten lillezîne keferû li yesteykınellezîne ûtûl kitâbe ve yezdâdellezîne âmenû îmânen ve lâ yertâbellezîne ûtûl kitâbe vel mu’minûne, ve li yekûlellezîne fî kulûbihim maradun vel kâfirûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen), kezâlike yudıllullâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâu, ve mâ ya’lemu cunûde rabbike illâ huve, ve mâ hiye illâ zikrâ lil beşer(beşeri).
32.Kellâ vel kameri.
33.Vel leyli iz edber(edbere).
34.Ves subhı izâ esfer(esfera).
35.İnnehâ le ıhdâl kuber(kuberi).
36.Nezîran lil beşer(beşeri).
37.Li men şâe minkum en yetekaddeme ev yeteahhar(yeteahhara).
38.Kullu nefsin bimâ kesebet rehînetun.
39.İllâ ashâbel yemîn(yemîni).
40.Fî cennâtin, yetesâelûn(yetesâelûne).
41.Anil mucrimîn(mucrimîne).
42.Mâ selekekum fî sekar(sekara).
43.Kâlû lem neku minel musallîn(musallîne).
44.Ve lem neku nut’ımul miskîn(miskîne).
45.Ve kunnâ nehûdu meal hâidîn(hâidîne).
46.Ve kunnâ nukezzibu bi yevmid dîn(dîni).
47.Hattâ etânâl yakîn(yakinu).
48.Fe mâ tenfeuhum şefâatuş şâfiîn(şâfiîne).
49.Fe mâ lehum anit tezkirati mu’rıdîn(mu’rıdîne).
50.Ke ennehum humurun mustenfiratun.
51.Ferrat min kasveratin.
52.Bel yurîdu kullumriin minhum en yu’tâ suhufen muneşşeraten.
53.Kellâ, bel lâ yuhâfûnel âhıraten.
54.Kellâ innehu tezkiratun.
55.Fe men şâe zekerehu.
56.Ve mâ yezkurûne illâ en yeşâallâhu, huve ehlut takvâ ve ehlul magfirati.
< 73. Muzzemmil Sûresi - 75. Kiyâme Sûresi >