Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Rahmân sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de inmiştir. 78 (yetmişsekiz) âyettir. İlk kelime olan er-rahmân sûreye ad olmuştur. Bu sûrede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir.
1.Er rahmân(rahmânu).
2.Allemel kur’ân(kur’âne).
3.Halakal insân(insâne).
4.Allemehul beyân(beyâne).
5.Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin).
6.Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni).
7.Ves semâe rafeahâ ve vadaal mîzân(mîzâne).
8.Ellâ tatgav fîl mîzân(mîzâni).
9.Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân(mîzâne).
10.Vel arda vadaahâ lil enâm(enâmi).
11.Fîhâ fâkihetun ven nahlu zâtul ekmâm(ekmâmi).
12.Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu).
13.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
14.Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr( fahhâri).
15.Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin).
16.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
17.Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni).
18.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
19.Merecel bahrayni yeltekıyân(yeltekıyâni).
20.Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni).
21.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
22.Yahrucu min humâl lu’luu vel mercân(mercânu).
23.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
24.Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel a’lâm(a’lâmi).
25.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
26.Kullu men aleyhâ fân(fânin).
27.Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).
28.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
29.Yes’eluhu men fîs semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî şe’nin.
30.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
31.Se nefrugu lekum eyyuhâs sekalâni.
32.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
33.Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin).
34.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
35.Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni).
36.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
37.Fe îzen şakkatis semâu fe kânet verdeten ked dihân(dihâni).
38.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
39.Fe yevme izin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn(cânnun).
40.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
41.Yu’raful mucrımûne bi sîmâhum fe yu’hazu bin nevâsî vel akdâm(akdâmi).
42.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
43.Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bihâl mucrimûn(mucrimûne).
44.Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(ânin).
45.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
46.Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetâni.
47.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
48.Zevâtâ efnân(efnânin).
49.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
50.Fî himâ aynâni tecriyân(tecriyâni).
51.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
52.Fî himâ min kulli fâkihetin zevcân(zevcâni).
53.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
54.Muttekiîne alâ furuşin batâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin).
55.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
56.Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).
57.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
58.Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu).
59.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
60.Hel cezâul ihsâni illâl ihsân(ihsânu).
61.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
62.Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni).
63.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
64.Mudhâmmetân (mudhâmmetâni).
65.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
66.Fîhi mâ aynâni neddâhatân(neddâhatâni).
67.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
68.Fîhi mâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun).
69.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
70.Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun).
71.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
72.Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi).
73.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
74.Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).
75.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
76.Muttekiîne alâ rafrafin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin).
77.Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).
78.Tebârakesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi).
< 54. Kamer Sûresi - 56. Vâkia Sûresi >