Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Necm sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. Yalnız 32. âyeti Medine'de nâzil olmuştur.
1.Ven necmi izâ hevâ.
2.Mâ dalle sâhıbukum ve mâ gavâ.
3.Ve mâ yentıku anil hevâ.
4.İn huve illâ vahyun yûhâ.
5.Allemehu şedîdul kuvâ.
6.Zû mirratin, festevâ.
7.Ve huve bil ufukil a’lâ.
8.Summe denâ fe tedellâ.
9.Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ.
10.Fe evhâ ilâ abdihî mâ evhâ.
11.Mâ kezebel fuâdu mâ raâ.
12.E fe tumârûnehu alâ mâ yerâ.
13.Ve lekad raâhu nezleten uhrâ.
14.İnde sidratil muntehâ.
15.İndehâ cennetul me’vâ.
16.İz yagşes sidrate mâ yagşâ.
17.Mâ zâgal basaru ve mâ tagâ.
18.Lekad raâ min âyâti rabbihil kubrâ.
19.E fe raeytumul lâte vel uzzâ.
20.Ve menâtes sâlisetel uhrâ.
21.E lekumuz zekeru ve lehul unsâ.
22.Tilke izen kısmetun dîzâ.
23.İn hiye illâ esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ enzelallâhu bihâ min sultân(sultânin), in yettebiûne illâz zanne ve mâ tehvâl enfusu, ve lekad câehum min rabbihimul hudâ.
24.Em lil insâni mâ temennâ.
25.Fe lillâhil âhiratu vel ûlâ.
26.Ve kem min melekin fîs semâvâti lâ tugnî şefâatuhum şey’en illâ min ba’di en ye’zenallâhu limen yeşâu ve yerdâ.
27.İnnellezîne lâ yu’minûne bil âhirati le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsâ.
28.Ve mâ lehum bihî min ilmin, in yettebiûne illâz zann(zanne), ve innez zanne lâ yugnî minel hakkı şey'â(şey’en).
29.Fe a'rıd an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid illâl hayâted dunyâ.
30.Zâlike mebleguhum minel ilmi, inne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bi menihtedâ.
31.Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı li yecziyellezîne esâû bimâ amilû ve yeczîyellezîne ahsenû bil husnâ.
32.Ellezîne yectenibûne kebâiral ismi vel fevâhışe illâl lemem(lememe), inne rabbeke vâsiul mağfirati, huve a'lemu bikum iz enşeekum minel ardı ve iz entum ecinnetun fî butûni ummehâtikum, fe lâ tuzekkû enfusekum, huve a'lemu bi menittekâ.
33.E fe raeytellezî tevellâ.
34.Ve a’tâ kalîlen ve ekdâ.
35.E indehu ilmul gaybi fe huve yerâ.
36.Em lem yunebbe’ bimâ fî suhufi mûsâ.
37.Ve ibrâhîmellezî veffâ.
38.Ellâ teziru vâziratun vizra uhrâ.
39.Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ.
40.Ve enne sa’yehu sevfe yurâ.
41.Summe yuczâhul cezâel evfâ.
42.Ve enne ilâ rabbikel muntehâ.
43.Ve ennehu huve adhake ve ebkâ.
44.Ve ennehu huve emâte ve ahyâ.
45.Ve ennehu halakaz zevceyniz zekere vel unsâ.
46.Min nutfetin izâ tumnâ.
47.Ve enne aleyhin neş’etel uhrâ.
48.Ve ennehu huve agnâ ve aknâ.
49.Ve ennehu huve rabbuş şı’râ.
50.Ve ennehu ehleke âdenil ûlâ.
51.Ve semûde fe mâ ebkâ.
52.Ve kavme nûhın min kablu, innehum kânû hum azleme ve atgâ.
53.Vel mu’tefikete ehvâ.
54.Fe gaşşâhâ mâ gaşşâ.
55.Fe bi eyyi âlâi rabbike tetemârâ.
56.Hâzâ nezîrun minen nuzuril ûlâ.
57.Ezifetil âzifetu.
58.Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifetun.
59.E fe min hâzâl hadîsi ta’cebûn(ta’cebûne).
60.Ve tedhakûne ve lâ tebkûn(tebkûne).
61.Ve entum sâmidûn(sâmidûne).
62.Fescudû lillâhi va’budû. (SECDE ÂYETİ)
< 52. Tûr Sûresi - 54. Kamer Sûresi >