Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Zâriyât sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de inmiştir. 60 (altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve rüzgârlar anlamına gelen zâriyât kelimesi, sûrenin adı olmuştur.
1.Vez zâriyâti zerven.
2.Fel hâmilâti vıkran.
3.Fel câriyâti yusran.
4.Fel mukassimâti, emren.
5.İnnemâ tûadûne le sâdikun.
6.Ve inned dîne le vâkıun.
7.Ves semâi zâtil hubuki.
8.İnnekum le fî kavlin muhtelifin.
9.Yu’feku anhu men ufike.
10.Kutilel harrâsûn(harrâsûne).
11.Ellezîne hum fî gamratin sâhûn(sâhûne).
12.Yes’elûne eyyâne yevmud dîn(dîni).
13.Yevme hum alân nâri yuftenûn(yuftenûne).
14.Zûkû fitnetekum, hâzâllezî kuntum bihî testa’cilûn(testa’cilûne).
15.İnnel muttakîne fî cennâtin ve uyûnin.
16.Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, innehum kânû kable zâlike muhsinîn(muhsinîne).
17.Kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn(yehceûne).
18.Ve bil eshârihum yestağfirûn(yestağfirûne).
19.Ve fî emvâlihim hakkun lis sâili vel mahrûmi.
20.Ve fîl ardı âyâtun lil mûkınîn(mûkınîne).
21.Ve fî enfusikum, e fe lâ tubsirûn(tubsirûne).
22.Ve fîs semâi rızkukum ve mâ tûadûn(tûadûne).
23.Fe ve rabbis semâi vel ardı innehu le hakkun misle mâ ennekum tentıkûn(tentıkûne).
24.Hel etâke hadîsu dayfi ibrâhîmel mukramîn(mukramîne).
25.İz dehalû aleyhi fe kâlû selâmâ(selâmen), kâle selâm(selâmun), kavmun munkerûn(munkerûne).
26.Fe râga ilâ ehlihî fe câe bi iclin semînin.
27.Fe karrabehû ileyhim kâle e lâ te’kulûn(te’kulûne).
28.Fe evcese minhum hîfeten, kâlû lâ tehaf, ve beşşerûhu bi gulâmin alîm(alîmin).
29.Fe akbeletimraetuhu fî sarratin fe sakket vechehâ ve kâlet acûzun akîmun.
30.Kâlû kezâliki kâle rabbuki, innehu huvel hakîmul alîmu.
31.Kâle fe mâ hatbukum eyyuhâl murselûn(murselûne).
32.Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîn(mucrimîne).
33.Li nursile aleyhim hıcâraten min tînin.
34.Musevvemeten inde rabbike lil musrifîn(musrifîne).
35.Fe ahracnâ men kâne fîhâ minel mu’minîn(mu’minîne).
36.Fe mâ vecednâ fîhâ gayra beytin minel muslimîn(muslimîne).
37.Ve teraknâ fîhâ âyeten lillezîne yahâfûnel azâbel elîm(elîme).
38.Ve fî mûsâ iz erselnâhu ilâ fir’avne bi sultânin mubînin.
39.Fe tevellâ bi ruknihî ve kâle sâhırun ev mecnûnun.
40.Fe ehaznâhu ve cunûdehu fe nebeznâhum fîl yemmi ve huve mulîm(mulîmun).
41.Ve fî âdin iz erselnâ aleyhimur rîhal akîm(akîme).
42.Mâ tezeru min şey’in etet aleyhi illâ cealethu ker ramîm(ramîmi).
43.Ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînin.
44.Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus sâikatu ve hum yanzurûn(yanzurûne).
45.Fe mâstetâû min kıyâmin ve mâ kânû muntesirîne.
46.Ve kavme nûhın min kablu, inne hum kânû kavmen fâsıkîn(fâsıkîne).
47.Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn(mûsiûne).
48.Vel arda feraşnâhâ fe ni’mel mâhidûn(mâhidûne).
49.Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
50.Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).
51.Ve lâ tec’alû meallâhi ilâhen âhar(âhara), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).
52.Kezâlike mâ etâllezîne min kablihim min resûlin illâ kâlû sâhırun ev mecnûn(mecnûnun).
53.E tevâsav bihî, bel hum kavmun tâgûn(tâgûne).
54.Fe tevelle anhum fe mâ ente bi melûm(melûme).
55.Ve zekkir fe innez zikrâ tenfeul mu’minîn(mu’minîne).
56.Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.
57.Mâ urîdu minhum min rızkın ve mâ urîdu en yut’imûni.
58.İnnallâhe huver razzâku zul kuvvetil metîn(metînu).
59.Fe inne lillezîne zalemû zenûben misle zenûbi ashâbihim fe lâ yesta’cilûni.
60.Fe veylun lillezîne keferû min yevmihimullezî yûadûn(yûadûne).
< 50. Kaf Sûresi - 52. Tûr Sûresi >