Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Duhân sûresinin Türkçe okunuşu

Mekke'de inen bu sûre 59 (ellidokuz) âyettir. Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen duhan kelimesinden almıştır.
1.Hâ mîm.
2.Vel kitâbil mubîn(mubîni).
3.İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin innâ kunnâ munzirîn(munzirîne).
4.Fihâ yufraku kullu emrin hakîm(hakîmin).
5.Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn(mursilîne).
6.Rahmeten min rabbike, innehu huves semîul alîm(alîmu).
7.Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ, in kuntum mûkinîn(mûkinîne).
8.Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumîtu, rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn(evvelîne).
9.Bel hum fî şekkin yel’abûn(yel’abûne).
10.Fertekib yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn(mubînin).
11.Yagşân nâse, hâzâ azâbun elîm(elîmun).
12.Rabbenâkşif annâl azâbe innâ mu’minûn(mu’minûne).
13.Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum resûlun mubîn(mubînun).
14.Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn(mecnûnun).
15.İnnâ kâşifûl azâbi kalîlen innekum âidûn(âidûne).
16.Yevme nebtışul batşetel kubrâ innâ muntekimûn(muntekimûne).
17.Ve lekad fetennâ kablehum kavme fir’avne ve câehum resûlun kerîm(kerîmun).
18.En eddû ileyye ibâdallâhi, innî lekum resûlun emîn(emînun).
19.Ve en lâ ta’lû alâllâhi, innî âtîkum bi sultânin mubîn(mubînin).
20.Ve innî uztu bi rabbî ve rabbikum en tercumûni.
21.Ve in lem tu’minû lî fa’tezilûni.
22.Fe deâ rabbehû enne hâulâi kavmun mucrimûn(mucrimûne).
23.Fe esri bi ibâdî leylen innekum muttebeûn(muttebeûne).
24.Vetrukil bahra rahvâ(rahven), innehum cundun mugrakûn(mugrakûne).
25.Kem terakû min cennâtin ve uyûn(uyûnin).
26.Ve zurûin ve makâmin kerîm(kerîmin).
27.Ve na’metin kânû fîhâ fâkihîn(fâkihîne).
28.Kezâlike ve evrasnâhâ kavmen âharîn(âharîne).
29.Fe mâ beket aleyhimus semâu vel ardu ve mâ kânû munzarîn(munzarîne).
30.Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn(muhîni).
31.Min fir’avn(fir’avne), innehu kâne âliyen minel musrifîn(musrifîne).
32.Ve lekadihternâhum alâ ilmin alâl âlemîn(âlemîne).
33.Ve âteynâhum minel âyâti mâ fîhi belâun mubîn(mubînun).
34.İnne hâulâi le yekûlûn(yekûlûne).
35.İn hiye illâ mevtetunâl ûlâ ve mâ nahnu bi munşerîn(munşerîne).
36.Fe’tû bi âbâinâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
37.E hum hayrun em kavmu tubbein vellezîne min kablihim, ehleknâhum innehum kânû mucrimîn(mucrimîne).
38.Ve mâ halaknâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ lâibîn(lâibîne).
39.Mâ halaknâhumâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).
40.İnne yevmel faslı mîkâtuhum ecmaîn(ecmaîne).
41.Yevme lâ yugnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).
42.İllâ men rahimallâhu, innehu huvel azîzur rahîm(rahîmu).
43.İnne şeceratez zakkûm(zakkûmi).
44.Taâmul esîm(esîmi).
45.Kel muhli, yaglî fîl butûn(butûni).
46.Ke galyil hamîm(hamîmi).
47.Huzûhu fa’tilûhu ilâ sevâil cahîm(cahîmi).
48.Summe subbû fevka ra’sihî min azâbil hamîm(hamîmi).
49.Zuk, inneke entel azîzul kerîm(kerîmu).
50.İnne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn(temterûne).
51.İnnel muttakîne fî makâmin emîn(emînin).
52.Fî cennâtin ve uyûn(uyûnin).
53.Yelbesûne min sundusin ve istebrakın mutekâbilîn(mutekâbilîne).
54.Kezâlike ve zevvecnâhum bi hûrin în(înin).
55.Yed’ûne fîhâ bi kulli fâkihetin âminîn(âminîne).
56.Lâ yezûkûne fîhâl mevte illâl mevtetel ûlâ, ve vekâhum azâbel cahîm(cahîmi).
57.Fadlen min rabbike zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).
58.Fe innemâ yessernâhu bi lisânike leallehum yetezekkerûn(yetezekkerûne).
59.Fertekib innehum murtekıbûn(murtekibûne).
< 43. Zuhrûf Sûresi - 45. Câsiye Sûresi >