Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Mu'minûn sûresinin Türkçe okunuşu

118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre el-Mü'minûn adını almıştır. Nitekim Abdullah b. Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s. a. ) , bu âyetlerin inzâlini müteakip, Bana on âyet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir buyurdu ve bu sûrenin ilk on âyetini okudu.
1.Kad eflehal mu’minûn(mu’minûne).
2.Ellezîne hum fî salâtihim hâşiûn(hâşiûne).
3.Vellezîne hum anil lagvi mu’ridûn(mu’ridûne).
4.Vellezîne hum liz zekâti fâilûn(fâilûne).
5.Vellezîne hum li furûcihim hâfizûn(hâfizûne).
6.İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum gayru melûmîn(melûmîne).
7.Fe menibtegâ verâe zâlike fe ulâike humul âdûn(âdûne).
8.Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne).
9.Vellezîne hum alâ salavâtihim yuhâfızûn(yuhâfızûne).
10.Ulâike humul vârisûn(vârisûne).
11.Ellezîne yerisûnel firdevs(firdevse), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
12.Ve lekad halaknâl insâne min sulâletin min tîn(tînin).
13.Summe cealnâhu nutfeten fî karârin mekîn(mekînin).
14.Summe halaknân nutfete alakaten fe halaknâl alakate mudgaten fe halaknâl mudgate ızâmen fe kesevnâl izâme lahmen summe enşe'nâhu halkan âhar(âhara), fe tebârakallâhu ahsenul hâlikîn(hâlikîne).
15.Summe innekum ba'de zâlike le meyyitûn(meyyitûne).
16.Summe innekum yevmel kıyâmeti tub’asûn(tub’asûne).
17.Ve lekad halaknâ fevkakum seb'a tarâika ve mâ kunnâ anil halkı gâfilîn(gâfilîne).
18.Ve enzelnâ mines semâi mâen bi kaderin fe eskennâhu fîl ardı ve innâ alâ zehâbin bihî le kâdirûn(kâdirûne).
19.Fe enşe’nâ lekum bihî cennâtin min nahîlin ve a’nâbin, lekum fîhâ fevâkihu kesîratun ve minhâ te’kulûn(te’kulûne).
20.Ve şeceraten tahrucu min tûri seynâe tenbutu bid duhni ve sıbgın lil âkilîn(âkilîne).
21.Ve inne lekum fîl en’âmi le ibreten, nuskîkum mimmâ fî butûnihâ ve lekum fîhâ menâfiu kesîratun ve minhâ te’kulûn(te’kulûne).
22.Ve aleyhâ ve alâl fulki tuhmelûn(tuhmelûne).
23.Ve lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihî fe kâle yâ kavmi’budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu, e fe lâ tettekûn(tettekûne).
24.Fe kâlel meleullezîne keferû min kavmihî mâ hâzâ illâ beşerun mıslukum yurîdu en yetefaddale aleykum, ve lev şâallâhu le enzele melâiketen, mâ semi’nâ bi hâzâ fî âbâinel evvelîn(evvelîne).
25.İn huve illâ raculun bihî cinnetun fe terabbasû bihî hattâ hîn(hînin).
26.Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûni.
27.Fe evhaynâ ileyhi enısnaıl fulke bi a’yuninâ ve vahyinâ fe izâ câe emrunâ ve fâret tennûru fesluk fîhâ min kullin zevceynisneyni ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlu minhum, ve lâ tuhâtıbnî fîllezîne zalemû, innehum mugrakûn(mugrakûne).
28.Fe izâsteveyte ente ve men meake alâl fulki fe kulil hamdu lillâhillezî neccânâ minel kavmiz zâlimîn(zâlimîne).
29.Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâraken ve ente hayrul munzilîn(munzilîne).
30.İnne fî zâlike le âyâtin ve in kunnâ le mubtelîn(mubtelîne).
31.Summe enşe’nâ min ba’dihim karnen âharîn(âharîne).
32.Fe erselnâ fîhim resûlen minhum eni’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu, e fe lâ tettekûn(tettekûne).
33.Ve kâlel meleu min kavmihillezîne keferû ve kezzebû bi likâil âhırati ve etrafnâhum fîl hayâtid dunyâ mâ hâzâ illâ beşerun mislukum ye’kulu mimmâ te’kulûne minhu yeşrabu mimmâ teşrabûn(teşrabûne).
34.Ve le in ata’tum beşeren mislekum innekum izen le hâsirûn(hâsirûne).
35.E yaıdukum ennekum izâ mittum ve kuntum turâben ve izâmen ennekum muhracûn(muhracûne).
36.Heyhâte heyhâte limâ tûadûn(tûadûne).
37.İn hiye illâ hayâtuned dunyâ nemûtu ve nahyâ ve mâ nahnu bi meb’ûsîn(meb’ûsîne).
38.İn huve illâ raculunifterâ alâllâhi keziben ve mâ nahnu lehu bi mu’minîn(mu’minîne).
39.Kâle rabbinsurnî bimâ kezzebûni.
40.Kâle ammâ kalîlin le yusbihunne nâdimîn(nâdimîne).
41.Fe ehazethumus sayhatu bil hakkı fe cealnâhum gusâen, fe bu’den lil kavmiz zâlimîn(zâlimîne).
42.Summe enşe’nâ min ba’dihim kurûnen âharîn(âharîne).
43.Mâ tesbiku min ummetin ecelehâ ve mâ yeste’hırûn(yeste’hırûne).
44.Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
45.Summe erselnâ mûsâ ve ehâhu hârûne bi âyâtinâ ve sultânin mubîn(mubînin).
46.İlâ fir’avne ve meleihî festekberû ve kânû kavmen âlîn(âlîne).
47.Fe kâlû e nu’minu li beşereyni mislinâ ve kavmuhumâ lenâ âbidûn(âbidûne).
48.Fe kezzebûhumâ fe kânû minel muhlekîn(muhlekîne).
49.Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe leallehum yehtedûn(yehtedûne).
50.Ve cealnâbne meryeme ve ummehû âyeten ve âveynâhumâ ilâ rabvetin zâti karârin ve maîn(maînin).
51.Yâ eyyuhâr rusulu kulû minet tayyibâti va’melû sâlihâ(sâlihan), innî bimâ ta’melûne alîm(alîmun).
52.Ve inne hâzihî ummetukum ummeten vâhıdeten ve ene rabbukum fettekûni.
53.Fe tekattaû emrehum beynehum zuburâ(zuburan), kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
54.Fe zerhum fî gamratihim hattâ hîn(hînin).
55.E yahsebûne ennemâ numidduhum bihî min mâlin ve benîn(benîne).
56.Nusâriu lehum fîl hayrât(hayrâti) bel lâ yeş’urûn(yeş’urûne).
57.İnnellezîne hum min haşyeti rabbihim muşfikûn(muşfikûne).
58.Vellezîne hum bi âyâti rabbihim yu’minûn(yu’minûne).
59.Vellezîne hum bi rabbihim lâ yuşrikûn(yuşrikûne).
60.Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn(râciûne).
61.Ulâike yusâriûne fîl hayrâti ve hum lehâ sâbikûn(sâbikûne).
62.Ve lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve ledeynâ kitâbun yantıku bil hakkı ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).
63.Bel kulûbuhum fî gamratin min hâzâ ve lehum a’mâlun min dûni zâlike hum lehâ âmilûn(âmilûne).
64.Hattâ izâ ehaznâ mutrafîhim bil âzâbi izâ hum yec’erûn(yec’erûne).
65.Lâ tec’erûl yevme innekum minnâ lâ tunsarûn(tunsarûne).
66.Kad kânet âyâtî tutlâ aleykum fe kuntum alâ a’kâbikum tenkisûn(tenkisûne).
67.Mustekbirîne bihî sâmiran tehcurûn(tehcurûne).
68.E fe lem yeddebberûl kavle em câehum mâ lem ye’ti âbâehumul evvelîn(evvelîne).
69.Em lem ya’rifû resûlehum fe hum lehu munkirûn(munkirûne).
70.Em yekûlûne bihî cinnetun, bel câehum bil hakkı ve ekseruhum lil hakkı kârihûn(kârihûne).
71.Ve levittebeal hakku ehvâehum le fesedetis semâvâtu vel ardu ve men fî hinn(hinne), bel eteynâhum bi zikrihim fe hum an zikrihim mu’ridûn(mu’ridûne).
72.Em tes’eluhum harcen fe haracu rabbike hayrun ve huve hayrur râzikîn(râzikîne).
73.Ve inneke le ted’ûhum ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
74.Ve innellezîne lâ yu’minûne bil âhırati anis sırâtı le nâkibûn(nâkibûne).
75.Ve lev rahımnâhum ve keşefnâ mâ bihim min durrin le leccû fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).
76.Ve lekad ehaznâhum bil azâbi fe mâstekânû li rabbihim ve mâ yetedarraûn(yetedarraûne).
77.Hattâ izâ fetahnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hum fîhi mublisûn(mublisûne).
78.Ve huvellezî enşee lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
79.Ve huvellezî zereekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
80.Ve huvellezî yuhyî ve yumîtu ve lehuhtilâful leyli ven nehâr(nehâri), e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).
81.Bel kâlû misle mâ kâlel evvelûn(evvelûne).
82.Kâlû e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûn(meb’ûsûne).
83.Lekad vuıdnâ nahnu ve âbâunâ hâzâ min kablu in hâzâ illâ esâtîrul evvelîn(evvelîne).
84.Kul li menil ardu ve men fîhâ in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
85.Se yekûlûne lillâh(lillâhi), kul e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
86.Kul men rabbus semâvâtis seb’ı ve rabbul arşil azîm(azîmi).
87.Se yekûlûne lillâh(lillâhi), kul e fe lâ tettekûn(tettekûne).
88.Kul men bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve huve yucîru ve lâ yucâru aleyhi in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
89.Se yekûlûne lillâh(lillâhi), kul fe ennâ tusharûn(tusharûne).
90.Bel eteynâhum bil hakkı ve innehum le kâzibûn(kâzibûne).
91.Mâttehazallâhu min veledin ve mâ kâne meahu min ilâhin izen le zehebe kullu ilâhin bimâ halaka ve le alâ ba’duhum alâ ba’d(ba’dın), subhânallâhi ammâ yasıfûn(yasıfûne).
92.Âlimil gaybi veş şehâdeti fe teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).
93.Kul rabbi immâ turiyennî mâ yûadûn(yûadûne),
94.Rabbi fe lâ tec’alnî fîl kavmiz zâlimîn(zâlimîne).
95.Ve innâ alâ en nuriyeke mâ neıduhum le kâdirûn(kâdirûne).
96.İdfa’ billetî hiye ahsenus seyyiete, nahnu a’lemu bi mâ yasıfûn(yasıfûne).
97.Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn(şeyâtîni).
98.Ve eûzu bike rabbi en yahdurûni.
99.Hattâ izâ câe ehadehumul mevtu kâle rabbirciûni.
100.Leallî a’melu sâlihan fîmâ teraktu kellâ, innehâ kelimetun huve kâiluhâ, ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yub’asûn(yub’asûne).
101.Fe izâ nufiha fîs sûri fe lâ ensâbe beynehum yevme izin ve lâ yetesâelûn(yetesâelûne).
102.Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).
103.Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
104.Telfehu vucûhehumun nâru ve hum fîhâ kâlihûn(kâlihûne).
105.E lem tekun âyâtî tutlâ aleykum fe kuntum bihâ tukezzibûn(tukezzibûne).
106.Kâlû rabbenâ galebet aleynâ şıkvetunâ ve kunnâ kavmen dâllîn(dâllîne).
107.Rabbenâ ahricnâ minhâ fe in udnâ fe innâ zâlimûn(zâlimûne).
108.Kâlehseû fîhâ ve lâ tukellimûni.
109.İnnehu kâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).
110.Fettehaztumûhum sıhriyyen hattâ ensevkum zikrî ve kuntum minhum tadhakûn(tadhakûne).
111.İnnî cezeytuhumul yevme bimâ saberû ennehum humul fâizûn(fâizûne).
112.Kâle kem lebistum fîl ardı adede sinîn(sinîne).
113.Kâlû lebisnâ yevmen ev ba’da yevmin fes’elil âddîn(âddîne).
114.Kâle in lebistum illâ kalîlen lev ennekum kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).
115.E fe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turceûn(turceûne).
116.Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).
117.Ve men yed’u meallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbihi, innehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne).
118.Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).
< 22. Hacc Sûresi - 24. Nûr Sûresi >