Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Kâria sûresinin Türkçe okunuşu

Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir.
1.El kâriatu.
2.Mâl kâriatu.
3.Ve mâ edrâke mâl kâriatu.
4.Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
5.Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
6.Fe emmâ men sekulet mevâzînuhu.
7.Fe huve fî îşetin râdiyetin.
8.Ve emmâ men haffet mevâzînuhu.
9.Fe ummuhu hâviyetun.
10.Ve mâ edrâke mâ hiyeh.
11.Nârun hâmiyetun.
< 100. Âdiyât Sûresi - 102. Tekâsur Sûresi >