Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Necm sûresinin meali (anlamı)

Mekke'de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. Yalnız 32. âyeti Medine'de nâzil olmuştur.
1.Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun.
2.Sahibiniz dalâlete düşmedi ve azmadı.
3.Ve o, hevasından (kendiliğinden) konuşmaz.
4.(O’nun söyledikleri), sadece O’na vahyolunan vahiydir.
5.O’na çok şiddetli ve kudretli olan (Cebrail A.S) öğretti.
6.O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi).
7.Ve o, ufkun en yüksek yerinde (gözüktü).
8.Sonra yaklaştı ve böylece indi.
9.Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu.
10.Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti.
11.Kalbindeki fuad (gönül gözü görmesi), gördüğü (ruhun gözlerinin gördüğü) şeyi tekzip etmedi.
12.Yoksa siz, onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz?
13.Ve andolsun ki, onu başka bir inişinde de gördü.
14.Sidretül Münteha'nın yanında.
15.O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır).
16.Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu.
17.Bakış kaymadı ve haddi aşmadı.
18.Andolsun ki o, Rabbinin büyük âyetlerinden (bir kısmını) gördü.
19.Siz, Lât ve Uzza’yı gördünüz mü?
20.Ve diğerini, üçüncüsü Menat’ı (gördünüz mü?)
21.Erkek (çocuklar) sizin ve kız (çocuklar) O’nun mu?
22.Eğer böyle ise bu, insafsız (haksız) bir taksimdir.
23.Onlar (bu isimler) ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan (delil) indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tâbî oluyorlar. Ve andolsun ki, onlara Rab'lerinden hidayet geldi.
24.Yoksa insan için sadece temenni ettiği (istediği) şey mi var?
25.Fakat evvel de, ahir de Allah’ındır (dünya da, ahiret de Allah’ındır).
26.Ve göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri (hiç)bir şeyle (hiçbir şekilde) fayda vermez. Allah’ın dilediği ve razı olduğu (tasarruf rızasına sahip) kimseye (devrin imamına) izin vermesinden sonrası hariç.
27.Muhakkak ki ahirete (Allah’a ruhunu ulaştırmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar.
28.Ve onların (melekler konusunda) bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tâbî olurlar. Ve muhakkak ki zan, Hak’tan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz.
29.Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.
30.Onların ilimden ulaşabildikleri (sadece) budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki; O, kimin Kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve O, kimin hidayete erdiğini en iyi bilir.
31.Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları, yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzeli ile mükâfatlandırsın diye.
32.Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.
33.(Allah’tan) yüz çevireni gördün mü?
34.Ve o, pek az verdi, kalanını kesti (vazgeçti, vermedi).
35.Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?
36.Yoksa Hz. Musa’nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi?
37.Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah’ın emirlerini ifa etti).
38.Gerçekten (hiç)bir günahkâr, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez.
39.Ve insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur.
40.Ve onun yaptığı çalışma (amel), yakında görülecektir.
41.Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir.
42.Ve münteha (sonunda dönüş), mutlaka Rabbinedir.
43.Ve muhakkak ki, güldüren ve ağlatan O’dur.
44.Ve muhakkak ki, öldüren ve dirilten O’dur.
45.Ve muhakkak ki O, erkek ve dişi çiftler yarattı.
46.Meni akıtıldığı zaman, bir nutfeden (bir damladan).
47.Ve muhakkak ki, bundan sonraki neş’et (ikinci dirilme) O’na aittir.
48.Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur.
49.Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur.
50.Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.
51.Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı).
52.Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar.
53.Ve alt üst edilen beldeyi, (Cebrail (A.S) göğe kaldırıp) yerin dibine geçirdi.
54.Artık onu (o kavmi) kaplayan (azap) kapladı ama ne kaplama!
55.O halde Rabbinin hangi ni’metlerinden şüphe ediyorsun?
56.Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir.
57.Yaklaşan, yaklaştı.
58.Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.
59.Yoksa bu söz size acayip mi geldi?
60.Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
61.Ve siz, gafletle eğlenceye dalanlarsınız.
62.Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun!
< 52. Tûr Sûresi - 54. Kamer Sûresi >